Back to HomepageLe Olympic, Le Champion, Le Prize | Dahfa Contest
List of Winners
No NAME IC Prize
1 ANG 830907-02-XXXX Grand
2 WONGYUNNKOK 791122-14-XXXX First
3 OOI POH SIEW  780923-07-XXXX Second
4 SIN CHAI NEE 720307-03-XXXX Third
5 LIMKAIYEN  900423-01-XXXX Third
6 YUSMARINA MOHD YUSOF 821225-08-XXXX Third
7 LIM WAN CHING 760202-01-XXXX Third
8 Teoh Heoy Chin 751004-07-XXXX Third
9 WONG ING LING 670519-13-XXXX Consolation
10 YONG TAT MING  791205-14-XXXX Consolation
11 JANESTTA  870819-52-XXXX Consolation
12 CHEEMING 731221-07-XXXX Consolation
13 ZULEDHAM 750925-05-XXXX Consolation
14 LOW  840331-01-XXXX Consolation
15 ROSDI 700701-07-XXXX Consolation
16 LIEW CHOI MANY 831116-08-XXXX Consolation
17 TAN HOOI MING 900623-07-XXXX Consolation
18 MOHD HATA BIN ADON 640504-01-XXXX Consolation
19 PhooJongLong 621104-11-XXXX Consolation
20 MOHD ARMI BIN RUSLI  830615-03-XXXX Consolation
21 LEE CHENG NGUIK  711028-13-XXXX Consolation
22 CHONG SWEE KIM  700623-05-XXXX Consolation
23 WAN YENG LI 860309-56-XXXX Consolation
24 Thoe Chee Ming 731221-07-XXXX Consolation
25 Lim Shing Yong 800211-04-XXXX Consolation
26 TEY SIN HUAH  600630-01-XXXX Consolation
27 TANXIAOPEI 900425-01-XXXX Consolation
28 GAN YEE TENG 731116-05-XXXX Consolation